31 Αυγούστου 2011

Κατ’ οίκον εργασίες (3)

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, 2011

1. Το ζήτημα των κατ’ οίκον εργασιών διασαφηνίζεται με τις εγκυκλίους του 2003 και του 2005.

2. Οι σχολικοί σύμβουλοι, κατά τις επισκέψεις στα σχολεία ευθύνης τους, δίνουν τις κα­τάλ­λη­λες ο­δηγίες στους εκπαιδευτικούς για τις κατ’ οίκον εργασίες, λαμβάνοντας υπόψη ό­τι πρέπει να απο­φεύγεται το πλήθος των εργασιών, οι οποίες δε συμβάλλουν στην ποιοτική πρό­σλη­ψη της γνώσης, στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και σίγουρα δεν υ­πο­βοη­θούν τον μαθητή στην οικοδόμηση τόσο των κατώτερων (γνώση, κατανόηση, ε­φαρ­μο­γή) ό­σο και των ανώτερων (ανάλυ­ση, σύνθεση, αξιολόγηση) βαθμίδων της γνωστικής τα­ξι­νο­μί­ας.

3. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι οι φωτοτυπημένες εργασίες πρέπει να αποφεύγονται, δε­δο­μέ­νου ότι αυτές δε συμβάλλουν στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, στην εμβάθυνση και κρι­τι­κή διερεύνηση των γνωστικών πληροφοριών και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη κριτικής-δη­μι­ουρ­γι­κής σκέψης που αποτελεί και το ζητούμενο της διδακτικής διαδικασίας.

ΠΗΓΗ: Εγκύκλιος Φ.3/788/95795/Γ1/25-8-2011


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου