Για το ιστολόγιο

Είμαι δάσκαλος σε δημόσιο δημοτικό σχολείο. Από τη συνεργασία με τους γονείς των μα­θη­τών μου έχω διαπιστώσει ότι:

● Κανείς δεν εκπαιδεύει οργανωμένα τους γονείς (νυν ή μελλοντικούς) σε πρακτικά και θε­ω­ρη­τι­κά ζητήματα. Πολλοί αναζητούν πληροφορίες σε βιβλία, στο διαδίκτυο, σε συμπεριφορές φί­λων ή ε­φαρμόζουν όσα έκαναν οι δικοί τους γονείς. Αρκετοί ρωτούν κι εμάς, αν κρίνουν ότι μας ενδιαφέρει η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και όχι μόνο η απόδοση στα μαθήματα. Ό­λα τα ερωτήματα συ­γκλίνουν στο γεμάτο αγωνία και ανασφάλεια: «Είμαι καλός γονιός;»

● Υπάρχει μεγάλη άγνοια για τον τρόπο που εργαζόμαστε στο σχολείο. Τα αναλυτικά προ­γράμ­μα­­τα, τα βιβλία, το είδος των ασκήσεων κι ένα σωρό άλλα έχουν αλλάξει πάρα πολύ α­πό τότε που ή­μασταν εμείς μαθητές. Πολλοί γονείς πιέζουν άσκοπα τα παιδιά στο σπίτι ή έρ­χο­νται σε αντιπαρά­θεση μαζί μας για τον τρόπο που γίνεται το μάθημα. Βεβαίως και οι δά­σκα­λοι δεν εμπνέουμε πάντο­τε εμπιστοσύνη, βεβαίως συχνά εφαρμόζουμε εκ διαμέτρου α­ντί­θε­τες μεθόδους και προβληματίζου­με όσους παρακολουθούν το έργο μας.

Έχω προτείνει πολλές φορές τη δημιουργία επιμορφωτικών ομάδων με τη συνεργασία των δα­σκά­­λων και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Κατά κανόνα αντιμετωπίζομαι ως ε­ξω­γή­ι­νος. Μια φο­ρά που εισακούστηκα δεν είχαμε συμμετοχή από τους γονείς. Κάποτε, επίσης, συ­να­ντή­θη­κα δυο α­πογεύματα με τους λίγους γονείς (και κάποιους φίλους τους) που ήρθαν και συζητήσαμε ευρύτερα παι­δα­γω­γι­κά ζητήματα. Πο­λύ καλό αλλά αποσπασματικό.

Δημιούργησα αυτό το ιστολόγιο, για να παρουσιάσω σιγά σιγά κάποια κείμενα που μου φαί­νο­νταν εν­διαφέροντα και κάθονταν άχρηστα στο αρχείο μου. Στην πορεία προστέθηκαν ει­κό­νες και βι­ντε­ά­κια, ενώ ήρθα σε επικοινωνία με αξιόλογους ανθρώπους και σημα­ντικά ι­στο­λό­γι­α.

Για οποιαδήποτε ανάγκη επικοινωνίας μπορείτε να γράψετε στη διεύθυνση:

sxoleio98 παπάκι gmail τελεία com

Ευχαριστώ

Γιώργος Αλιμπέρτης
(δάσκαλος98)