15 Ιουλίου 2011

Προσαρμογή στην κατασκήνωση

(ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, συγγραφέας, www.akappatou.gr)

Σε μια οργανωμένη κατασκήνωση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στη φύση και να μοι­ρα­στούν με συνομηλίκους τους διάφορες εμπειρίες μακριά από την οικογένεια. Ζουν, δη­λα­δή, σε μι­κρογραφία μια οργανωμένη κοινωνία που διέπεται από κανόνες, τους οποίους κα­λού­νται να τηρή­σουν.

Η εμπειρία αυτή συνήθως λειτουργεί θετικά στην ψυχική ωρίμανση του παιδιού: δέχεται νέα ε­ρε­θί­σμα­τα, μαθαίνει να αυτενεργεί και να στηρίζεται στον εαυτό του, δημιουργεί φιλίες και λει­τουρ­γεί συντροφικά μέσα στην ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη και τους άλλους. Όλα αυτά του δημιουργούν έ­να αίσθημα χαράς και επιβεβαίωσης.

Πολλοί γονείς, αν και βλέπουν θετικά την κατασκήνωση, προβληματίζονται, ιδίως αν πρό­κει­ται να αποχωριστούν το παιδί τους για πρώτη φορά.

Προϋποθέσεις

Είναι γεγονός ότι, για να βιώσει θετικά ένα παιδί αυτήν την εμπειρία, απαιτούνται κάποιες προϋ­πο­θέ­σεις, όπως, για παράδειγμα, να έχει περάσει τα 7 χρόνια και να έχει προχωρήσει η κοι­νω­νι­κο­ποί­η­σή του. Πρέπει ήδη να έχει προσαρμοστεί στο σχολείο, εφόσον έχει προ­η­γη­θεί η φοίτησή του στο νηπιαγωγείο και βρίσκεται τώρα στο δημοτικό.

Επίσης, για να μην αναπτύξει το άγχος του αποχωρισμού, πρέπει να έχει κατανοήσει ότι μπο­ρεί οι γονείς να φεύγουν, αλλά θα επιστρέψουν έπειτα από ένα συγκεκριμένο χρονικό δι­ά­στη­μα και, παρ’ ότι δεν είναι μαζί του, το αγαπούν.

Είναι εύλογο ότι αυτά τα κριτήρια λειτουργούν κατά περίπτωση και πάντα σε συνάρτηση με τον τρόπο που έχει διαπαιδαγωγηθεί το παιδί. Οι γονείς μπορούν να αντιληφθούν κατά πόσο εί­ναι έτοι­μο, αν συλλογιστούν και αξιολογήσουν τις αντιδράσεις του σε διάφορες περιπτώσεις της καθημερι­νότητας, όπως π.χ. αν μπορεί να κοιμηθεί κάποιο βράδυ σε φιλικό σπίτι, αν κά­νει εύκολα φιλίες, πώς αντιδρά στα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται κ.ά. Έτσι θα σχη­μα­τί­σουν κάποια άπο­ψη για τον βαθμό της ετοιμότητάς του να αποδεχτεί αυτή την ε­μπει­ρί­α. Και φυσικά παίζει ρόλο η ε­πιθυμία του ίδιου του παιδιού να πάει στην κα­τα­σκή­νω­ση.


Χρήσιμες οδηγίες

1. Προκειμένου να επιλέξουν οι γονείς την κατασκήνωση, είναι σκόπιμο να γνωρίζουν, εκτός α­πό τον τρόπο λειτουργίας και τον εξοπλισμό που διαθέτει, το αναλυτικό πρόγραμμα των η­με­ρή­σι­ων δραστηριοτήτων, καθώς και τις δυνατότητες που παρέχει για παιχνίδι και δη­μι­ουρ­γι­κή απασχόλη­ση. Η άμεση επικοινωνία με τα άτομα στα οποία θα εμπιστευτούν το παι­δί τους είναι καθοριστική. Από τη στιγμή που θα κατασταλάξουν, είναι αναγκαίο να τους ε­νη­με­ρώ­σουν για οτιδήποτε το αφο­ρά, όπως πιθανά προβλήματα υγείας ή ιδιαιτερότητες και ευ­αι­σθη­σί­ες.

2. Απαιτείται αρκετή συζήτηση με το παιδί προτού πάει στην κατασκήνωση, ώστε να ε­νη­με­ρω­θεί λεπτομερώς για τις δραστηριότητες που θα αναπτύξει εκεί, αλλά και να α­ντι­λη­φθεί ότι ναι μεν θα αποκτήσει φίλους, θα παίζει και θα αθλείται, αλλά θα υπάρχουν και κάποιες υ­πο­χρε­ώ­σεις που πρέπει να αναλάβει, όπως π.χ. να εξυπηρετεί μόνο του τον εαυτό του.

3. Είναι χρήσιμο το παιδί να πάει με συμμαθητές ή γνωστά του παιδιά, κυρίως αν είναι η πρώ­τη φο­ρά.

4. Πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άνετα ρούχα, κάποια αγαπημένα παιχνίδια και βιβλία, χω­ρίς ό­μως περιττά πράγματα.

5. Οι τακτικές επισκέψεις των γονιών είναι αναγκαίες και φυσικά πρέπει να γίνονται στο πλαί­σι­ο του προγράμματος κάθε κατασκήνωσης. Η χαρά του παιδιού είναι μεγάλη, γιατί του δί­νε­ται επιπλέ­ον η ευκαιρία να τους παρουσιάσει στους νέους φίλους του.

6. Η στάση των γονιών κατά την ώρα του αποχωρισμού πρέπει να είναι σταθερή. Είναι προ­τι­μό­τε­ρο, ειδικά στο ξεκίνημα, να κρύψουν την ανησυχία και το άγχος τους, δείχνοντας σί­γου­ροι ότι το παιδί θα προσαρμοστεί.

7. Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που, ενώ το παιδί φαίνεται σίγουρο για τον εαυτό του ή ζη­τά να πάει στην κατασκήνωση με τους φίλους του, μόλις βρεθεί εκεί και διαπιστώσει ότι η κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα απαιτεί και υποχρεώσεις, δυσφορεί. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται η στή­ρι­ξη των γονιών. Τα παιδιά που είναι υπερβολικά προσκολλημένα αντιδρούν άσχημα σε πε­ρι­βάλ­λον έξω από την οι­κογένεια. Αν η αντίδρασή τους συνεχίζεται μετά την πρώτη ε­βδο­μά­δα, ίσως δεν είναι έτοιμα να προσαρμοστούν. Τότε είναι προτιμότερο να αποχωρήσουν και να ξαναδοκιμάσουν την επόμενη χρο­νιά, αφού προετοιμαστούν καλύτερα.

8. Μόλις τελειώσουν οι μέρες της ομαδικής ζωής και το παιδί επιστρέψει πάλι στην οι­κο­γέ­νει­α, οι γονείς είναι καλό να μοιραστούν τις εμπειρίες του και να ενισχύσουν την α­νά­πτυ­ξη των δε­ξι­ο­τή­των που απέκτησε.

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (09.07.2011) ● ΕΙΚΟΝΑ: www.babysitting.academy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου